Must

MUST-MUSTN’T

“must-mustn’t  fiile “-meli, -malı, -mazsın, -mezsin” gibi anlamlar katan bir modal yardımcı fiildir. (modal auxiliary verb) “yapmalı, etmeli, yapamazsın, edemezsin” vb. anlamlar.

“MUST” ile cümle nasıl kurulur?

OLUMLU: Bütün özneler + must + yalın fiil (I must do my homework.) (Ödevimi yapmalıyım.)

OLUMSUZ: Bütün özneler + mustn’t + yalın fiil (You mustn’t smoke here.) (Burada sigara içemezsin.)

SORU: Must + bütün özneler + yalın fiil? (Must she have an injection?) (O iğne olmalı mı?)

OLUMSUZ SORU: Mustn’t  + bütün özneler + yalın fiil? (Mustn’t I use it?) (Onu kullanamaz mıyım?)

ÖRNEK:
(ben, gitmek, iş, zamanında) ve (must) yapısı ile kelimelerin geçtiği bir cümle kurmak istiyorsak eğer şu şekilde cümlemizi kurarız. “I must go to work on time.” (İşe zamanında gitmeliyim.)

“MUST” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir?

Obligation-necessity-duty: Zorunluluk, gereklilik ve görev adı altında yapmak zorunda olduğumuz eylemler ile “must” kullanırız. Söz konusu olan bir kanun “LAW” bir düzen “ORDER” kişisel bir zorunluluk “PERSONAL OBLIGATION” ise “must” kullanırız.

You must obey traffic rules. (LAW=KANUN)
You must wear a uniform. (ORDER=DÜZEN)
You must study hard. (PERSONAL OBLIGATION=KİŞİSEL ZORUNLULUK)

“MUST” modal yardımcı fiilini kullanım alanlarına göre örnek cümleler vererek inceleyelim.

ZORUNLULUK – OBLIGATION:

Drivers must obey traffic rules.

(Sürücüler kurallara uymalılar.)

Users must register first.

(Kullanıcılar önce kayıt olmalı.)

! ZORUNLULUK: Kişinin kendisine bağlı bir zorunluluk olabilir veya karşı tarafın konuşan kişinin dayattığı bir zorunluluk olabilir.

ÇIKARIM YAPMAK – SONUCA VARMAK – POSSIBILITY – LOGICAL ASSUMPTION – DEDUCTION:

She must be sorry about the event.

(Bu olay konusunda üzgün olmalı.)

Jane must be married.

(Jane evli olmalı.)

GEÇMİŞ İHTİMALLER – PAST POSSIBILITY – CERTAINTY – LOGICAL NECESSITY:

John must have done his homework.

(John ödevini yapmış olmalı.)

She must have cleaned the house.

(Evi temizlemiş olmalı.)

YASAKLAMA – ENGELLEME – PROHIBITION:

You mustn’t smoke here.

(Burada sigara içemezsin.)


You mustn’t make a fire.

(Ateş yakamazsın.)

!YASAKLAMA: Kural koyan bir kişinin veya kurumun dayattığı bir yasaklama söz konusudur.

HAKLI/GÜÇLÜ TAVSİYELER – STRONG ADVICE:

You must walk carefully when the ground is frozen.

(Yerler donduğunda dikkatli yürümelisin.)
When you smell gas in your home, you must open the window.

(Evde gaz kokusu duyduğunda pencereyi açmalısın.)

 

 “MUST” kullanırken dikkat edeceğimiz dil bilgisi kuralları nelerdir?

MUST-MUSTN’T: yapmalısın-yapamazsın

1- “must” eylemin yapılış halini bildiren yardımcı bir fiildir. Ana fiil ile beraber kullanılır. Tek başına bir anlam ifade etmez.

“do homework” = “ödev yapmak” ana fiilimiz ile bir cümle kuralım.

“I must do my homework.” DERİZ.

“I must my homework.” DERSEK BİR ANLAM İFADE ETMEZ.

2- “must” he-she-it (3.tekil şahıs) ile kullanıldığında “present simple” zamanındaki gibi -s takısı almaz. Bütün özneler ile aynı formda kullanılır. I-you-we-they-he-she-it  >> must

“I must study hard.” (Çok çalışmalıyım.)
“She must study hard.” (O çok çalışmalı.)

3- Soru ve olumsuz cümle kurarken sadece “must” yardımcı fiili kullanılır. “do-did-have-am-is-are” gibi diğer zamanlarda kullandığımız ögeleri kullanmayız.

“Must she study hard?” (O çok çalışmalı mı?) DERİZ.
“Does she must study hard?” DEMEYİZ.

“She mustn’t speak.” (O konuşmamalı.) DERİZ.
“She doesn’t must speak.” DEMEYİZ.

4- “must” yardımcı fiilinden sonra ana fiilimizi yalın halde (infinitive) kullanırız.

“go” = “gitmek” I must go. (Gitmeliyim.) Fiili olduğu gibi kullandık hiçbir ekleme vb. bir kullanım söz konusu değildir.

5-“must” -ing eki ile yazılmaz, kullanılmaz.(participle)

“I musting go.” DEMEYİZ. “I must go.” DERİZ.

6- “must” yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali yoktur. “must” yerine “had to” geçmiş zaman anlamı vermek için kullanılır.

“I must go.” (Gitmek zorundayım.)
“I had to go.”(Gitmek zorundaydım.)

7- “must” yardımcı fiilinin gelecek zaman anlamı yoktur. “must” yerine “will have to” gelecek zaman anlamı vermek için kullanılır.

“I must study.” (Çalışmalıyım.)
“I will have to study.” (Çalışmak zorunda olacağım.)

8- “must” yardımcı fiilinin perfect hali için “have had to” yapısını kullanırız.

“I have had to change my decision.” (Kararımı yeni değiştirmek zorunda kaldım.)

9- “must” yardımcı fiilini “indirect speech” ile cümle kurarken geçmiş zaman anlamı vererek kullanabiliriz.

My mother said that I must study hard. (Annem çok çalışmak zorunda olduğumu söyledi.)

10- Geçmiş zamanda olabilecek bir olay hakkında görüşlerimizden ve çıkarımlarımızdan bahsederken “must have + fiilin 3. hali (v3-past participle)” yapısını kullanabiliriz. “must have v3” “-mış olmalı” anlamı katar.

She is waiting outside. She must have lost her keys.
(O dışarıda bekliyor. Anahtarlarını kaybetmiş olmalı.)

11- “must” olumsuz hali “must not” veya “mustn’t” şeklindedir. “Question tag” ile cümle kurarken de cümlenin sonunda “mustn’t” şeklinde kullanırız.

He must be happy, mustn’t he? (O mutlu olmalı, öyle değil mi?)  = QUESTION TAG

Reklamlar