May-might

MAY-MIGHT-MAY/MIGHT HAVE

“may” ve “might” modal yardımcı fiillerini çoğunlukla izin isterken veya ricada bulunurken kullanırız. Tabi ki başka kullanımları da söz konusudur. -e bilmek anlamı ile karşımıza çıkar. Cümle içinde değişik durumlarda kullandıkça farklı anlamlar kazanır. Daha iyi anlamamız için mutlaka kullanım yerlerine bakmamız lazımdır. Bol bol örnek inceleyerek bu konuları anlayabiliriz. Tabi ki öğrendikçe uygulamayı da unutmuyoruz.

“may” ve “might” arasındaki fark şudur:

“may” ile bir ihtimalden bahsederken bunu %50 ihtimal ile dile getirirken “might” ile %35 ihtimal ile dile getirmiş oluruz. Aralarında anlam olarak derece farkı vardır.

“MAY-MIGHT” ile Cümle Nasıl Kurulur?

OLUMLU:

bütün özneler + may/might + yalın fiil

OLUMSUZ:

bütün özneler + may not / might not + yalın fiil

SORU:

May/might + bütün özneler + yalın fiil?

CEVAP:

Yes, you may./Yes, of course.
No, you may not./ I’d rather you didn’t.(Daha kibar)/ I’m afraid not. (Daha kibar)

“MAY-MIGHT” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir? Örnek Cümleler ile İnceleyelim.

MAY-MIGHT

“may-might” ile kurduğumuz cümlelerde bazen daha formal=resmi olmuş oluruz. Daha mesafeli konuşmalarımızda bu yapıları tercih edebiliyoruz.

POSSIBILITY: İhtimallerden bahsederken, “belki” iması verirken bu yapıları kullanabiliriz.

Don’t worry. There may be another chances for you.

(Üzülme. Karşına başka fırsatlar çıkabilir.)

PROHIBITION: Resmi bir şekilde bir şeyin yasak olduğu söylerken “may-might” yapılarını kullanırız. Genellikle yazılı uyarı tablolarında bu kullanıma rastlayabiliriz.

You may not use the alarm if it is not urgent.

(Acil değil ise alarmı kullanmayın.) = RESMİ UYARI

PERMISSION: İzin isterken veya izin verirken “may-might” kalıbını kullanabiliriz.

A:May I use your dictionary? (Sözlüğünüzü kullanabilir miyim?)
B:Yes, of course you may.
(Evet, tabiî ki olur.)

 

A: I wonder if I might borrow your mobile phone? (Telefonunuzu ödünç alabilir miyim acaba?)
B: I’m afraid not. (Korkarım, hayır.)

 

WISHES-HOPES: Dilek ve beklentilerimizden bahsederken “MAY” yardımcı fiilini kullanarak cümleler kurabiliriz. (MIGHT, bu durumda kullanılmaz.)

I wish that you may be happy. (Mutlu olmanı dilerim.)

“MAY” bahsedilen durumda cümlenin başında da kullanılabilir.

May you be very  happy. (Çok mutlu ol/olasın.)

 

REQUEST- SUGGESTIONS: Öneride ve ricada bulunurken “may-might” yapılarını kullanırız.

Olumlu cümlelerde genellikle “might” ile öneride ve ricada bulunuruz.

A:I might help you.

(Size yardım edebilirim.) SUGGESTION
B:If you want to help me, you might carry my heavy bag.

(Bana yardım etmek isterseniz, ağır çantamı taşıyabilirsiniz.) REQUEST

 

You might get a good idea if you make some research.

(Biraz araştırma yapsan, iyi bir fikir bulabilirsin.) SUGGESTION

 

MAY/MIGHT HAVE

PAST POSSIBILITY: Geçmişte olması ihtimal olaylar için may/might have + perfect infinitie (fiilin 3. Hali) kullanılır. “olmuş olabilir” anlamı verir.

Perhaps, she might have some problems. ( Belki de bazı sıkıntıları olmuş olabilir.)
He might have left home. (Evi terk etmiş olabilir.)

 

CRITICISM: Geçmiş olaylar üzerine eleştiride bulunurken, bu yapı kullanılabilir.

They might have helped those people.

(Bu insanlara yardım etmiş olabilirlerdi.) AMA YAPMAMIŞLAR!

 

“MAY-MIGHT” kullanırken dikkat edeceğimiz dil bilgisi kuralları nelerdir?

1- “may” ve “might” birer modal yardımcı fiildir. Cümleye “belki, olabilir, -e bilir, olmuş olabilirdi” gibi anlamlar verir.

If he runs, he may arrive on time.

(Koşarsa, zamanında yetişebilir.)

2- Üçüncü tekil şahıslar ile (he-she-it) -s takısı almaz. Bütün özneler ile kullanımı aynıdır.

She may be late.
They may be late.

3- Soru ve olumsuz cümleler kurarken “do-does-have-did-am-is-are” gibi diğer zamanlara ait yardımcı fiilleri kullanmayız. “may” ve “might” fiillerinin kendisi ile bu işi hallederiz.

May I help you? (Size yardım edebilir miyim?)

4- “may” ve “might” yapılarından sonra “to” gelmez. Ana fiili “to” ile bağlamayız.

I might to go. DEMEYİZ.
I might go. DERİZ.

5-“may” ve “might” şimdiki ve gelecek zamanı ifade eden yapılardır. Bu fiilleri “will, -ing” gibi ögelerle kullanmayız.

I might go. DERİZ.
I will might go. DEMEYİZ.

veya

I mighting eat. DEMEYİZ.
I might eat. DERİZ

6- “may” ve might” yardımcı fiilerinin olumsuz halini kısa yazmak istersek eğer:

CONTRACTION:
may not >> mayn’t (pek yaygın bir kullanım değildir)
might not >> mightn’t

7- “may” ve “might” olabilecek ihtimaller üzerine kullanılan yapılardır. May’i daha yüksek ihtimalli şeyleri ifade ederken kullanırız. “might” ile de olacağını pek zannetmediğimiz veya az bir ihtimalle olabilecek durumları ifade etmek için cümle kurarız.

If you ask for help, she may help you.

(Yardım istersen, o sana yardım edebilir.) %50 İhtimal

He might choose another one.

(Belki başka birini seçebilir.) %30 İhtimal

Reklamlar